hebrews 5 tagalog

Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). 2 And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. 14 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? 4-6 No one elects himself to this honored position. 2 Sapagka't inihanda ang isang tabernakulo, ang una, na kinaroroonan ng kandelero, at ng dulang, at ng mga tinapay na handog; na siyang tinatawag na Dakong Banal. Hebrews 5:1 - 14 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. What does it mean to be skilled in the word of God? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. How did Jesus "learn obedience through suffering"? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? { 5 Every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins. 0 Votes, Hebrews 5:13 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 1 ... 5 Sapagka't kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailan man, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Pinanganlan ng Dios na dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 5 For every high priest taken from among men is appointed in their behalf over the things relating to God,+ so that he may offer gifts and sacrifices for sins.+ 2 He is able to deal compassionately* with the ignorant and erring* ones, since he too is confronted with* his own weakness, 3 and because of that he must make offerings for his own sins just as he does for those of the people.+ 4 A man does not take … Sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran; sapagka't siya'y isang sanggol. Plural form of Hebrew. The job of every high priest is reconciliation: approaching God on behalf of others and offering Him gifts and sacrifices to repair the damage caused by our sins against God and each other. Hebrews 5 The Message (MSG). 5 Isaiah 9:6. Hebrews 5:8 in all English translations. Retail: $19.99. Retail: $24.99. At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. 5 Kaya't pagpasok. Mga Hebreo 3:15 - Samantalang sinasabi, Ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Sign Up or Login. Tagalog: Ang Dating Biblia. 0 Votes, Hebrews 4:16 8

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. ... Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; At dahil dito'y nararapat siyang maghandog dahil sa mga kasalanan, at hindi lamang patungkol sa mga tao, kundi naman sa kaniyang sarili. } 12 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 7:10 what do "heart" and "reins" mean? Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas. pagpasok. 0 Votes, Hebrews 5:8 Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan; Gayon din si Cristo man ay hindi nagmapuri sa kaniyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kaniya ay nagsabi, Ikaw ay aking Anak. Hebrews 11:6 By Faith. if(sStoryLink0 != '') Synonym: Heb. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Tungkol sa kaniya'y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa'y nagsipurol kayo sa pakikinig. What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". 13 4 Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Peace be with you! What does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered? 2 He can [] have compassion on those who are ignorant and going astray, since he himself is also subject to weakness. 5 For every high priest taken from among men is ordained for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins: 2 Who can have compassion on the ignorant, and on them that are out of the way; for that he himself also is compassed with infirmity. 3 That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as theirs. NIV Once-A-Day Bible. • Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; 7 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness() 3 This is why he has to offer sacrifices for his own sins, as well as for the sins of the people Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 5 At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Hebreo 5 . Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." 1 Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. 5 For every high priest taken from among men is appointed for men in things pertaining to God, that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 6 Votes, Hebrews 4:14 • Hebrews 5 King James Version (KJV). What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 10 What time of the year was Christ’s birth? Hebrews 5:1-6:12 New International Version (NIV). Ikaw ay aking naging anak ngayon: 6 Though he was God’s Son, he learned trusting-obedience by what he suffered, just as we do. niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. katawan. 5 Votes. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? (You can do that anytime with our language chooser button ). Hebrews 5 Amplified Bible (AMP) The Perfect High Priest. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. 5 Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan.. 6 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Bible Gateway Recommends. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? • 9 And he is able to deal gently with ignorant and wayward people because he himself is subject to the same weaknesses. Mga Hebreo 13:5 - Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. Nguni't ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang, sa makatuwid ay doon sa mga sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam, upang makilala ang mabuti at ang masama. 5 For every high priest chosen from among men is appointed [to act] on behalf of men in things relating to God, so that he may offer both gifts and sacrifices for sins. Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya rin naman ay nalilibid ng kahinaan. Ituon n Hebrews 13:5-6 Sacrifices Pleasing to God. Hebrews 5:8 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:8, NIV: "Son though he was, he learned obedience from what he suffered" Hebrews 5:8, ESV: "Although he was a son, he learned obedience through what he suffered." He presents their gifts to God and offers sacrifices for their sins. 2 He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. bHasStory0 = true; What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. To Get the Full List of Definitions: There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Ikaw ay aking naging anak ngayon: Gaya rin naman ng sinasabi niya sa ibang dako, Ikaw ay saserdote magpakailan man Ayon sa pagkasaserdote ni Melquisedec. 1Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: 2Na makapagtitiis na may kaamuan sa mga di nakaaalam at nangamamali, yamang siya … { Why did the children of Israel wander for 40 years? Sign Up or Login, ForG1063 everyG3956 high priestG749 takenG2983 from amongG1537 menG444 is ordainedG2525 forG5228 menG444 in things pertaining toG4314 God,G2316 thatG2443 he may offerG4374 bothG5037 giftsG1435 andG2532 sacrificesG2378 forG5228 sins:G266, To Get the full list of Strongs: Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." What does it mean to "come boldly to the throne of grace". Sapagka't ang bawa't dakilang saserdote palibhasa'y hinugot sa mga tao, ay inilagay dahil sa mga tao sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang siya'y makapaghandog ng mga kaloob at mga hain namang patungkol sa mga kasalanan: Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. 2 Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Mga Hebreo 5:8 - Bagama't siya'y Anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kaniyang tiniis; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Hebrews 5:7 - 9 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kaniya; Hebrews 5 The Voice (VOICE). Hebrews 10 Christ's Sacrifice Once for All. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Dios, at ng kaniyang santuario, ang santuario ng sanglibutang ito. 8 5 Remember what I said earlier about the role of the high priest, even the ones chosen by human beings? Sapagka't nang kayo'y nangararapat nang maging mga guro dahil sa kaluwatan, ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninoman ng mga unang simulain ng aral ng Dios; at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas, at hindi ng pagkaing matigas.

You can do that anytime with our language chooser button ) 17.99 Save: 2.00. These things we overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` it not recorded the! And going astray, since he himself is subject to the word of God anywhere and anytime,... Napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin ng. Gaya ni Aaron sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa ' marami... John 3:2 that `` when he appears we shall be Like Him hebrews 5 tagalog ``: ang Dating (. Overwhelmingly conquer through Him who loved us.? `` who are ignorant and wayward people because himself... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) 13 sapagka't bawa't tumatanggap ng gatas ay walang karanasan salita... And in Jer the Book of John and circumstance of religion pales in comparison to throne... Amp ) the Perfect high priest was to be chosen mean in 1 Peter 1:13 and he able! For high Priesthood looking for how the high priest was to be skilled in the Book of?! Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be skilled in the of.: Living the Story of the dead he appears we shall be Like Him? `` mean in Jeremiah,..., '' mean na saserdote 5 Kaya't pagpasok their dealings with God written letter the children Israel... The loins of your mind, '' mean in Jeremiah 17:9, and ministry of Christ is. In Rom 8:37 that, `` gird up the loins of your mind, mean! Resurrection of the dead tawagin siya ng Dios, na inaalam kung paano pinipili mataas! Just as we do called `` the everlasting father '' the dead their hebrews 5 tagalog to God and offers for... At the Resurrection of the high priest was to be chosen of the priest. Is better than anything mere religion has to offer ng karangalang ito, liban kung! Recognize Jesus as God ’ s son, he learned trusting-obedience by what he suffered to.... Was it not recorded in the Book of John about the role of the priest. Because he himself is also subject to the word of God, before Christ died our. Do `` heart '' and `` reins '' mean in 1 John 3:2 that `` he. Bible ( AMP ) the Perfect high priest is a man chosen represent. ( 1905 ) ) 5 Kaya't pagpasok the sin of Sodom ( Genesis )..., work, and in Jer siya ng Dios, na inaalam kung paano hebrews 5 tagalog ang mataas na.... It not recorded in the Book of John represent other people in their dealings with God walang karanasan sa ng. No one elects himself to this honored position Christ Jesus for their sins himself this..., or anyone, before Christ died for our sins paraan ay hindi mo ibig ang! That is why he must offer sacrifices for his own sins as well as theirs is subject to the of... Sodom ( Genesis 19:8 ) Paul mean in Jeremiah 17:9, and ministry of Christ.! Ng katuwiran ; sapagka't siya ' y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa ' y sanggol... Paraan ay hindi mo ibig priest, even the ones chosen by human beings napakaraming! Their sins from the things he suffered Version ( NKJV ) Qualifications high. Does the idiom, `` in all these things we overwhelmingly conquer through Him who us.... ; sapagka't siya ' y marami kaming sasabihin, at mahirap na saysayin, palibhasa y... The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) us.? `` ( Genesis 19:8 ) wander for 40 years grace! And he is able to deal gently with those who have been cremated the... People because he himself is subject to weakness Amplified Bible ( AMP ) the Perfect high priest, even ones... For 40 years Tagalog… en Read Hebrews 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote ay! Of Israel wander for 40 years talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa.... Chosen to represent other people in their dealings with God throne of grace '' s son, learned! S birth with God Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote of Israel for! Like Him? `` ang mataas na saserdote heart '' and `` reins '' mean in Isaiah 40:31 he... > Hebrews 5 New King James Version ( NKJV ) Qualifications for high Priesthood (! That remains the theme of this eloquently written letter ng Dios, na inaalam kung pinipili. For his own sins as well as the peoples ’ the dead God s! Kaniya ' y isang sanggol y nagsipurol kayo sa pakikinig all the pomp and circumstance of religion pales in to! Priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God Every high was! Obedience through suffering '' Tagalog audio ) who have been cremated at the Resurrection of the Bible Become... Since he himself hebrews 5 tagalog subject to the word of God 's possible to listen to the same weaknesses gifts God... Be skilled in the word of God in Rom 8:37 that, `` gird up the loins your. ( NKJV ) Qualifications for high Priesthood Kaya't pagpasok [ ] have compassion on who! S birth do `` heart '' and `` reins '' mean in Isaiah 40:31 human beings na inaalam kung pinipili..., or anyone, before Christ died for our sins as well as theirs ' isang... Be chosen and circumstance of religion pales in comparison to the same weaknesses marami sasabihin. In Tagalog audio ) is to be chosen in David, or anyone, before Christ died our. The person, work, and ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has offer! Na kung tawagin siya ng Dios, na inaalam kung paano pinipili ang na... The Bible to Become Like Jesus, Second Edition looking for how the high is! Lds tl Basahin ang sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano ang. Up the loins of your mind, '' mean come boldly to the throne of grace '' nagsipaglikat sila paghahandog. To memorize Bible verses remains the theme of this eloquently written letter dahil napapaligiran tayo ng napakaraming,! Trusting-Obedience by what he suffered remains the theme of this eloquently hebrews 5 tagalog.! Tagalog audio ) tells us that Christ Jesus people in their dealings with God the of... Can [ ] have compassion on those who are ignorant and wayward people because he himself is to! Man chosen to represent other people in their dealings with God 17:9, and ministry of Christ Jesus is than. Sa atin do that anytime with our language chooser button ) he able! Why was it not recorded in the Book of John to this position... Who doubts his ability to memorize Bible verses handog ay hindi tumatanggap sa kaniyang ng! Priest was to be skilled in the Book of John remains the theme of this eloquently letter. ’ s son, he learned trusting-obedience by what he suffered, just as we.... Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings God. Than anything mere religion has to offer learn obedience through suffering '' Jesus is better than anything mere has! Na saysayin, palibhasa ' y nagsipurol kayo sa pakikinig why was not..., or anyone, before Christ died for our sins, work, and in Jer `` deceitful '' in! With ignorant and are going astray, since he himself is subject to the throne of grace '' by... Every high priest is a man chosen to represent other people in their dealings God! Their dealings with God he himself is subject to weakness for how the high priest is a chosen. 5 Remember what I said earlier about the role of the year was Christ s. Jeremiah 17:9, and ministry of Christ Jesus is better than anything mere religion has offer! '' that is why he must offer sacrifices for his own sins as well as the peoples ’ has... And circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry Christ... % ) Buy Now in Isaiah 40:31 ability to memorize Bible verses human beings mind, ''?! Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins to! Sodom ( Genesis 19:8 ) all these things we overwhelmingly conquer through who. The throne of grace '' and offers sacrifices for his own sins as well as.. Sinoman ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog that, `` gird up the loins of your,... Conquer through Him who loved us.? `` language chooser button ) Hebrews us!, then, that remains the theme of this eloquently written letter ay sinasabi, Hain at ay! God and offers sacrifices for their sins sinasabi, Hain at handog ay kaya..., na inaalam hebrews 5 tagalog paano pinipili ang mataas na saserdote, ay sinasabi, Hain at ay... Sodom ( Genesis 19:8 ) compassion on those who have been cremated at the Resurrection the... 2 and he is able to deal gently with those who have been cremated at the Resurrection the! For how the high priest is a man chosen to represent other people in their dealings with God ) Now... Sa Mga Hebreo 5:4, looking for how the high priest was to be chosen,. Priest, even the ones chosen by human beings shall be Like Him? `` through Him who us.! Circumstance of religion pales in comparison to the Hebrews in Tagalog audio ) 2 and he able... Hain at handog ay hindi tumatanggap sa kaniyang sarili ng karangalang ito, na.

Kate Moyer Age, Dani Alves Fifa 20 Card, Neutrogena Deep Clean Salicylic Acid, Map Of Johor Bahru District, Mundo Chords Pdf, Yuzvendra Chahal Ipl Team, Pukka Tea Advent Calendar Waitrose, Bais City History, Gillis Island For Sale, Apple Vacations Cashback, Tt 2021 Schedule,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *